Junior 30 seconds

฿ 350

เกมการคิดอย่างรวดเร็วพูดคุยอย่างรวดเร็ว คุณมีเวลา 30 วินาทีในการอธิบายคำศัพท์บนการ์ดให้เพื่อนร่วมทีมของคุณโดยไม่ใช้คำพูดหรือใช้กลยุทธ์ “เสียงเหมือน”

The Quick Thinking Fast Talking Game! Quick! You have 30 seconds to describe the words on the card to your team mates without actually saying the word or using “Sounds like” tactics.

อายุ 7+/ Age 7+

ผู้เล่น 3-20 คน / Players 3-20

เวลาเล่น 30 นาที / Playing Time : 30 Minutes

Out of stock

ความสนุกเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เล่นอธิบายและให้คำแนะนำแก่ทีมของตนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนเวลาหมดเวลา

The fun starts when players describe and give hints to their team as fast as they can before the timer runs out

Refund & Cancellation Policy

นโยบายการยกเลิก
ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ซึ่งหมายความว่าการชำระเงินยังไม่เสร็จสิ้น ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อ Line: @babypicks หรือ IG: babypicks เท่านั้น และจะไม่รับทราบหรือตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการด้วยวิธีการอื่น เช่น ผ่านทางอีเมล

นโยบายการคืนเงิน
การขายทั้งหมดจะถือเป็นที่สิ้นสุด และการคืนเงินจะได้รับการพิจารณาหากส่งรายการที่ไม่ถูกต้องหรือบกพร่องเท่านั้น และการร้องขอส่งคืนหรือแลกเปลี่ยนจะต้องดำเนินการภายใน 7 วันหลังจากได้รับรายการ ในกรณีที่เกิดความเสียหายระหว่างการส่งทางไปรษณีย์ บริษัท จะพยายามช่วยให้ได้รับเงินคืนจากบริการไปรษณีย์แต่บริษัทไม่ได้รับผิดชอบใด ๆหากไม่ได้รับเงินคืนจากไปรษณี การตัดสินใจทั้งหมดของ บริษัท ถือเป็นที่สิ้นสุด

Cancellation policies
You can cancel an order only if the order is still in progress, this means that the payment has not been finalized. We will respond to cancellation requests processed through Line: @babypicks or IG: babypicks and we will not acknowledge or respond to cancellation requests processed through email.

Refund Policy
All sales are final. Refunds will only be provided if incorrect or defective item is sent and the request for return or exchange must be initiated within 7 days of receiving the item. In case of damage during the mail, the company will try to help get the money back from the postal service but the company will not be held accountable if the postal services refuse to pay. All decisions made by the company in the regard to the transaction will be final.

Scroll to Top